فعالیت از سال 1394 تاکنون

خدمات اصلی

طراحی و تولید

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎﺕ ﺗﭗ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺩ (Cold Cutting)

برش لوله

ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺩ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺰ ۲ ﺍﻟﻲ ۳۶ ﺍﻳﻨﭻ

هات تپ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎﺕﺗﭗ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺰ ۱/۲ ﺍﻟﻲ ۲ ﺍﻳﻨﭻ

تعمیرات

ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺮﻧﺪ WACHS ﻭ ﺟﻐﺠﻐﻪﺍﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻫﺎﺕﺗﭗ ﺑﺮﻧﺪ T.D. Williamson

مشاوره هات تپ و برش

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎﺕ ﺗﭗ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺩ (Cold Cutting)

ﺍﺭﺍﺋﻪ مشاوره

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸـــﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳـــﺘﺎﭘﻠﻴﻨﮓ ( Stopple ) ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﻧﺼﺐ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ...

کارهای برجسته

برخی از مشتریان ما

نظرات مشتریان

image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.
image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.
image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.
image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.
image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.
image

شرکت ملی نفت ایران

بدینوسیله مراتب رضایت از کارکرد و کیفیت لوله برهای جغجغه ای را حضورتان اعلام مینماییم.