این تجهیز جهت سوراخ کاری و انشعاب گیری از خطوط لوله نفت و گاز و یا مشتقات آن، بدون نیاز به توقف سیال در حال جریان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه استفاده از این دستگاه، بدون وقفه در فرآیند تعمیرات خطوط لوله و یا انتقال سیال، موجب کاهش هزینه های تعمیراتی و یا وقفه های عملیاتی خواهد شد.