این تجهیز جهت مسدودسازی لوله های آغشته به مواد نفتی و گازی می باشد که در عملیات جوشکاری و پخ زنی لوله ها شرایط ایمن ایجاد خواهد کرد. همچنین با توجه به قابلیت مسدودسازی فشارقوی این تجهیز، به کاربردهای دیگری چون تست هیدرواستاتیک خطوط لوله و همچنین استفاده به عنوان لانچر ساده در عملیات پیگرانی اشاره کرد.